آموزش IA
دوره آموزشی معماری اطلاعات یا IA
Deal
دوره آموزشی معماری اطلاعات یا IA که به صورت مقدمانی به این موضوع مهم در این دوره پرداخته شده است.این دوره پیرامون مواردی همچون چرا IA مهم است،Choreography چیست و دیگر مباحش متشرک در این موضوع صحبت می ...