آپدیت Fred گوگل
آپدیت Fred گوگل را بشناسید
Deal
آپدیت Fred گوگل : در ماه مارس سال دو هزار و هفده حرف هایی از یک آپدیت الگوریتم جدید شنیده می شد.به نظر می رسید که گوگل به سمت نوشته های کم کیفیت که ممکن بود سود آور باشند نشانه رفته بود. گوگل رسما ...