اصول طراحی لندینگ پیج
Landing Page چیست؟ و راه های بهینه کردن آن کدامند؟
Deal
Landing Page یا همان صفحه فرود نخستین صفحه ای است که بازدید کنندگان یک سایت در گام اول از آن سایت می بینند. می توان گفت یک Landing Page یا صفحه فرود مناسب باید از نظر محتوا و همچنین جذابیت های بصری ...