بخش Total impressions
بخش performance در سرچ کنسول گوگل
Deal
در این بخش یعنی performance از ابزار سرچ کنسول شما می توانید به صورت کلی و جزئی میزان نمایش و کلیک لینک های سایت خودتان را در نمایش گوگل مشاهده کنید. در این بخش ما با 4 رویکرد روبرو هستیم که در ادامه ...