بروزرسانی الگوریتم تصاویر گوگل
بروزرسانی نتایج جستجو در بخش تصاویر گوگل
Deal
نتایج تصاویر گوگل : گوگل در سال چندین بار الگوریتم های خودش ( الگوریتم های بزرگ گوگل ) را بروزرسانی می کند که این بروزرسانی ها در سطح وسیع انجام می شوند.البته بروزرسانی ها هم به صورت روزانه روی این ...