دوره آموزشی Scanning Networks
دوره آموزشی Scanning Networks از مباحث CEH
Deal
CEH مخفف کلمات Certified Ethical Hacker می باشد،که این مبحث متعلق به EC-Council یا International Council of Electronic Commerce Consultants است .این سازمان که در نیویورک آمریکا قرار دارد شامل گستره ...