پرسونا چیست
پرسونای مشتری چیست و چگونه تعریف می شود؟
Deal
پرسونای مشتری یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در مباحث بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به پرسونای مشتری به معنای شناخت بهتر از ویژگی های اخلاقی مشتریان است و این کار به این سبب دارای اهمیت ...