کتاب انتگرال دانشگاه تهران
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول
Deal
این کتاب تمام مطالب لازم را برای یک درس متعارف حساب دیفرانسیل و انتگرال که در سه نیمساله یا چهار ترم سه ماهه به دانشجویان سالهای اول و دوم عرضه می شود،دربردارد.پیشنیاز آن آشنایی با جبر و مثلثات در حد ...