Breadcrumb یا راهنمای مسیر
Breadcrumb یا راهنمای مسیر و تاثیر آن روی سئو سایت
Deal
یکی از مواردی که می تواند در بهبود سئو سایت اثرگذار باشد توجه به موضوع Breadcrumb یا راهنمای مسیر است. Breadcrumb در واقع همان متن های لینک داری هستند که به کاربران اجازه می دهند وضعیت خود را داخل ...